វេចខ្ចប់រាវដែលមានទម្រង់

  • profiled liquid bag

    ថង់រាវទម្រង់

    ចាប់តាំងពីត្រូវបានអនុម័តសម្ភារៈផ្សំវាមានអត្ថប្រយោជន៍ធំបំផុតនៃភាពងាយស្រួលនៃការចល័តបើប្រៀបធៀបជាមួយការវេចខ្ចប់ធម្មតាផ្សេងទៀត។